فایل های مورد نیاز

Auto Set Unikey Date

Auto Set Unikey Date

1398/01/27 1648

SQLManagementStudio_x64_ENU_2014

SQLManagementStudio_x64_ENU_2014

1398/03/23 749

SQLManagementStudio_x86_ENU_2014

SQLManagementStudio_x86_ENU_2014

1398/03/23 206

Sqlserver_Management_Studio_2005_64Bit

Sqlserver_Management_Studio_2005_64Bit

1398/03/23 191

Sqlserver_Management_Studio_2005_32_bit

Sqlserver_Management_Studio_2005_32_bit

1398/03/23 117

Unikey Network Service

1398/07/08 572

حسابداری مهر آسان ، قدرتمند ، حرفه ای